اهداف

شرکت چاپ نیلو با هدف کسب رضایت مشتریان و افزایش سهم بازار مشتریان در مقایسه
با رقبای آنها تلاش خود را بکار گرفته تا خدماتی متمایز عرضه کند . این مجموعه با استفاده
از دانش روز و تجهیزات مدرن در دست یابی به کاهش هزینه ها برای مشتریان و افزایش
فروش را در دستور کار خود قرار داده است.