تخصص

 امروزه با توجه به پیشرفت فناوری و تجهیزات پیشرفته چاپ ایجاب می کند که افرادی
که در این صنعت مشغول به فعالیت می باشد با علم روز آشنا بوده و بتواند دانش خود را در
زمینه افزایش کیفیت و توان رقابت با رقبا را گسترش دهند.
از این رو یکی از دغدغه های پرسنل چاپ نیلو این است که هم در زمینه پیش از چاپ و هم
در زمینه چاپ از دانش و تجهیزات و نحوه بهینه بکار گیری آنها در افزایش کیفیت چاپ
بهره مند گردند و مدیریت نیز بعنوان یک پشتیبان نیرومند تمامی امکانات را در اختیار آنها
قرار دهند.